Prijava

Princip Rada Toplotne Pumpe

 

Glavne komponente toplotne pumpe

 

Princip rada toplotne pumpe se zasniva na promeni agregatnog stanja rashladnog fluida to jest freona i predaji energije dobijene tim postupkom sistemu grejanja i bunarskoj vodi (TP voda - voda). Glavne komponente od koji se sastoji toplotna pumpa potrebne za dobijanje potpunog ciklusa promene agregatnog stanja freona su:

  • Kompresor
  • Izmenjivač / Kondenzator
  • Izmenjivač / Isparivač
  • Termo ekspanzioni ventil

 

 

Princip rada toplotne pumpe

 

U hermetički zatvorenom sistemu kompresor usisava freon u gasovitom stanju i sabija ga pri čemu freonu raste pritisak i temperatura. Gasovitom freonu pod pritiskom se u izmenjivaču/kondenzatoru uz pomoć vode u sistemu grejanja oduzima temperatura, pri čemu se freon tada kondenzuje i pretvara u tečni freon. Tako pothađeni tečni freon izlazi iz kondenzatora, odlazi do termo ekspanzionog ventila gde se kroz diznu pušta u izmenjivač/isparivač usled čega mu pada pritisak i temperatura. Usled pada pritiska, freon isparava to jest prelazi iz tečnog u gasovito stanje i oslobađa hladnu energiju koja se predaje bunarskoj vodi. Odatle tako pregrejani  freon u gasovitom stanju opet bude usisan od strane kompresora nakon čega proces kreće ispočetka. Dakle u kondenzatoru dobijamo toplu energiju i predajemo je vodi u sistemu grejanja a u isparivaču dobijamo hladnju energiju koju predajemo bunarskoj vodi. Ceo ciklus se ponavlja u krug za svo vreme rada uređaja.

 

 

Uslovi pravilnog rada toplotne pumpe

 

Osnovni uslov pravilnog rada toplotne pumpe jeste bezprekidna predaja tople energije (sistemu grejanja) i hladne energije (bunaru) u pločastim izmenjivačima. Stoga, glavni uslov za pravilan rad toplotne pumpe je cirkulacija vode kroz izmenjivače. Ukoliko bi kroz izmenjivače teklo previše ili nedovoljno vode od proračunatog projektom, može doći do opadanja koeficijenta korisnog dejstva, COP-a i veće potrošnje uređaja. U slučaju neadekvatne zaštite izmenjivača od smrzavanja usled slabog protoka bunarske vode može doći do pucanja pločastog izmenjivača i mešanja freonskog i vodenog sistema. Ovo se smatra najvećim kvarom na toplotnoj pumpi u kojoj strada kompresor i izmenjivač.

 

Pratite nas!

Kontakt

Lumen d.o.o.

Matije Gupca 62. 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0)24/527 - 050

Tel: +381 (0)24/553 - 878

e-mail: prodaja@lumen.rs

Lokacija

From Address:
or Map